หน้าหลัก

Slider
Image is not available
เพชรวายุภักษ์

กระทรวงการคลังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการให้บริการประชาชน ที่ผ่านมาในอดีตอย่างต่อเนื่องผ่านแผนงานการบริหาร การเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ฯ

Image is not available
คนคลังคิด

เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ฯ

Image is not available
คลังFITติดTREND

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรของสำนักปลัดกระทรวงการคลัง ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยรายการ จะนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

Image is not available
MOF Innovation Talk

จุดประกายนวัตกรรมในตัวคุณถือเป็นการเปิดโอกาสในการเปิดรับ ความรู้ และ มุมมองใหม่ๆ จากท่านวิทยากร ซึ่งได้มาแบ่งเป็นประสบการณ์ เส้นทางสู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ ผลงานทีประสบความสำเร็จในด้าน นวัตกรรม ฯ

Slider
Slider
Slider
Slider

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การมองอนาคตกระทรวงการคลัง
เชิงยุทธศาสตร์ (MOF Strategic Foresight)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการนโยบายกระทรวงการคลัง
(MOF Policy Lab)
เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566

E-book
ต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย
กระทรวงการคลัง

Slider
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
Slider
Slider