หน้าหลัก

Slider
Image is not available
คนคลังคิด

เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ฯ

Image is not available
เพชรวายุภักษ์

กระทรวงการคลังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการให้บริการประชาชน ที่ผ่านมาในอดีตอย่างต่อเนื่องผ่านแผนงานการบริหาร การเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ฯ

Image is not available
MOF Innovation Talk

จุดประกายนวัตกรรมในตัวคุณถือเป็นการเปิดโอกาสในการเปิดรับ ความรู้ และ มุมมองใหม่ๆ จากท่านวิทยากร ซึ่งได้มาแบ่งปันประสบการณ์ เส้นทางสู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ ผลงานทีประสบความสำเร็จในด้าน นวัตกรรม ฯ

Slider

โครงการเพชรวายุภักษ์

สัมนาเชิงปฏิบัติการ
Innovation Boot Camp ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563
กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาสัญจร
วันที่ 14 มกราคม 2564
พิธีประกาศรางวัลเพชรวายุภักษ์
ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2564
E-magazine เพชรวายุภักษ์
ครั้งที่ 8
Slider
โครงการคนคลังคิด
การประชุมคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดรางวัลคนคลังคิด
การนำเสนอผลงานการประกวด
รางวัลคนคลังคิด
E-magazine คนคลังคิด Season 4
พิธีประกาศผล
และมอบรางวัลคนคลังคิด
Slider

MOF Innovation Talk

Ignite Your Innovation ครั้งที่ 1
We Create Future Today ครั้งที่ 2
Innovation to Implementation ครั้งที่ 3
Slider
Slider
Slider
กระทรวงการคลัง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (สนป.)
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2647, 2565, 2631, 2677, 2673
E-mail : mofinnovationhub@gmail.com, mofinnovation2@gmail.com
Slider