หน้าหลัก

Slider
Image is not available
เพชรวายุภักษ์

เพื่อส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและบริหารจัดการระบบราชการ

Image is not available
คนคลังคิด

เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

Image is not available
คลัง FIT ติด TREND

เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

Image is not available
MOF Innovation Talk

เพื่อจุดประกายนวัตกรรมในตัวคุณ ถือเป็นโอกาสในการเปิดรับความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ ๆ จากวิทยากร สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

Slider
Slider
Slider
Slider

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การมองอนาคตกระทรวงการคลัง
เชิงยุทธศาสตร์ (MOF Strategic Foresight)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการนโยบายกระทรวงการคลัง
(MOF Policy Lab)
เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566

E-book
ต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย
กระทรวงการคลัง

Slider
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
Slider
Slider