แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF)

กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (MOF Go Digital) ได้ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570 เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความพร้อมต่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570 (แผนฯ) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับสถานการณ์การดำเนินงานด้านดิจิทัลในปัจจุบัน กระทรวงการคลังเห็นควรให้มีการทบทวนโครงการภายใต้แผนฯ โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล เป็นประจำทุกปี ดังนี้

ส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0 2126 5800 ต่อ 2647 และ 2677 E-Mail : mofinnovation2@gmail.com