การประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทกรม และกอง

กระทรวงการคลังจัดการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทหน่วยงานระดับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานระดับกอง หรือส่วนราชการที่เทียบเท่ากอง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 43 ผลงาน ดังนี้

1. ผลงานประเภทหน่วยงานระดับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น จำนวน 23 ผลงาน

2. ผลงานประเภทหน่วยงานระดับกอง หรือส่วนราชการที่เทียบเท่ากอง จำนวน 20 ผลงาน