การประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทคณะบุคคล

กระทรวงการคลังจัดการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทคณะบุคคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง โดยมีผลงานส่งเข้าประกวด จำนวน 39 ผลงาน