การชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9

กระทรวงการคลังจัดการชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ให้ได้ทราบโดยแพร่หลายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่าน YouTube : MOF Innovation Hub
Link ▶️ บันทึกเทปการถ่ายทอดสดการชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9