การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9

กระทรวงการคลังจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง