การเปิดรับสมัครผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 เพื่อมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให้สามารถพัฒนาแนวคิด นำเสนอ ต่อยอดผลงานของตนเอง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน ภายใต้ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับสมัครผลงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภท A หน่วยงานระดับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
– A1 ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
– A2 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่
– A3 ผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม
2. ประเภท B หน่วยงานระดับกอง หรือส่วนราชการที่เทียบเท่ากอง
– B1 ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
– B2 ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่
3. ประเภท C คณะบุคคล (การแข่งขัน MOF Hackathon)
– C1 แนวคิดนวัตกรรมเพื่อการบริการประชาชน
– C2 แนวคิดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร
– C3 แนวคิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 เรื่อง โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9

รายละเอียดข้อมูลใบสมัครส่งผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9
ประเภท A หน่วยงานระดับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ประเภท B หน่วยงานระดับกอง หรือส่วนราชการที่เทียบเท่ากอง
ประเภท C คณะบุคคล (การแข่งขัน MOF Hackathon)

สามารถส่งผลงานเข้าประกวดโดยกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่นี่

———————————————————————————————————————————–

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. นางสาวกนกพร เหมือนทิม 0 2126 5800 ต่อ 2677
2. นางสาวสุรีย์พร ชัยยะรุ่งสกุล 0 2126 5800 ต่อ 2565