ติดต่อเรา

กระทรวงการคลัง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (สนป.)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-126-5800 ต่อ 2647, 2565, 2631, 2677, 2673
E-mail : Mofinnovationhub@gmail.com , mofinnovation2@gmail.com

http://map.longdo.com/?lat=13.781735082168579&long=100.53445026323058&locale=en&zoom=17&width=500&height=500&title=Ministry%20of%20Finance&detail=Rama%206%20Rd.%2C%20Phayathai%2C%20%0D%0ABangkok%2C%2010400