ติดต่อเรา

กระทรวงการคลัง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (สนป.)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-126-5800 ต่อ 2647, 2565, 2631, 2677, 2673
E-mail : Mofinnovationhub@gmail.com , mofinnovation2@gmail.com