ติดต่อเรา

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (สนป.)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-126-5800 ต่อ 2647, 2565, 2631, 2677 และ 2673
E-mail : mofinnovationhub@gmail.com
mofinnovation2@gmail.com

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400