การนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทหน่วยงานระดับกรม ผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม และหน่วยงานระดับกอง ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

กระทรวงการคลังจัดการนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทหน่วยงานระดับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น สาขาผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม และหน่วยงานระดับกอง หรือส่วนราชการที่เทียบเท่ากอง สาขาผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567