การนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทหน่วยงานระดับกรม ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่

กระทรวงการคลังจัดการนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทหน่วยงานระดับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น สาขาผลงานนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567