แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 และการส่งผลงาน

กรุณาเลือก รูปแบบการผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

A : หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

A1 : ประเภทผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

: Download : A 1: แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวด

: ส่งผลงานเข้าประกวดฯ

A2 : ประเภทผลงานนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่

: Download : A 2: แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวด

: ส่งผลงานเข้าประกวดฯ

A3 : ประเภทผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม

: Download : A 3 : แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวด

: ส่งผลงานเข้าประกวดฯ

B : หน่วยงานระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า

B2 : ประเภทผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม

: Download : B2: แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวด

: ส่งผลงานเข้าประกวดฯ

C : คณะบุคคล

C 1 : ประเภทผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

: Download : C1 : แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวด

: ส่งผลงานเข้าประกวดฯ

C2 : ประเภทผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

: Download : C2 : แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวด

: ส่งผลงานเข้าประกวดฯ

C3 : ประเภทผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

: Download : C3 : แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวด

: ส่งผลงานเข้าประกวดฯ