การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

หน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่า

หน่วยงานระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า

คณะบุคคล