วีดิทัศน์สัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัล Diamond โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

กระทรวงการคลังได้จัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 ผลงาน และได้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Diamond ของทุกประเภทผลงาน เพื่อเป็นการพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในครั้งนี้ และเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม จุดประกายไอเดียให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงการคลังในการคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในปีต่อไป โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Diamond จำนวน 8 ผลงาน ดังนี้

1. หน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่า

2. หน่วยงานระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า

3. คณะบุคคล