การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 3 ครั้งที่ 2/2563

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 3 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 3 ครั้งที่ 2/2563