วิดีทัศน์บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัล Dimond

วิดีทัศน์บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัล Dimond ในโครงการการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ทั้ง 8 ทีม ได้แก่

1.D-section 12 ระบบออกคำสั่งตามมาตรการ 12 แห่งประมวลรัษฎากร – กรมสรรพากร

2.e-Stamp Duty – กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร

3.การพัฒนาเครื่องมือการติดตามภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยวิทยาการสมัยใหม่ ข้อมูลดาวเทียม (Satellite data) ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geoinfomatics) การบันทึกข้อมูลเว็บเพจ (Web Crawler) และดัชนีความเคลื่อนไหว (Mobility) สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค – สำนักเศรษฐกิจการคลัง

4.การพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะเพื่อใช้ในสำนักงาน (In-house Risk Model for Public Debt Management) – สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

5.การยื่นขอรับเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ – กรมบัญชีกลาง

6.การลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ “วอลเล็ต สบม.” สะดวก เข้าถึงง่าย ได้ความมั่งคั่ง – สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

7.ระบบเข้าถึงแหล่งเงินทุนกระทรวงการคลัง (MOF Funding System ) – ในระดับคณะบุคคล ประเภทแนวคิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต

8.ระบบราคาอ้างอิงอัจริยะ AI (Artifical Intelligence – Reference Price System ) – ในระดับคณะบุคคล ประเภทแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

D-section 12 ระบบออกคำสั่งตามมาตรการ 12 แห่งประมวลรัษฎากร

e-Stamp Duty

การพัฒนาเครื่องมือการติดตามภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยวิทยาการสมัยใหม่ ข้อมูลดาวเทียม (Satellite data) ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geoinfomatics) การบันทึกข้อมูลเว็บเพจ(Web Crawler) และดัชนีความเคลื่อนไหว (Mobility)

การพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะเพื่อใช้ในสำนักงาน(In-house Risk Model for Public Debt Management)

การยื่นขอรับเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

การลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ “วอลเล็ต สบม.” สะดวก เข้าถึงง่าย ได้ความมั่งคั่ง

ระบบเข้าถึงแหล่งเงินทุนกระทรวงการคลัง (MOF Funding System )

ระบบราคาอ้างอิงอัจริยะ AI (Artifical Intelligence – Reference Price System )