การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง