โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ห้องปฏิบัติการนโยบายกระทรวงการคลัง (MOF Policy Lap) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ (Policy Lap) โดยมีโจทย์ในการดำเนินการ คือ “การส่งเสริมการออมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมี ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรหลัก มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เข้าร่วม 18 หน่วยงาน อาทิ สำนักปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ รวมผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้น 32 คน