โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์  (MOF Strategic Foresight )

        กระทรวงการคลัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์  (MOF Strategic Foresight ) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้อง District M โรงแรมเซ็นทารา บางกอก พระนคร โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์ (Foresight) ให้กับกลุ่มนักบริหารเชิงกลยุทธ์ นักยุทธศาสตร์ นักนโยบาย และนักวิจัยเชิงนโยบายให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่การสร้างนโยบายและแผนงานขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต