ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 3

ประกาศกระทรวงการคลัง

ที่                /๒5๖3

เรื่อง  การประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 3

เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนการบริการในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมถึง สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 3 จึงกำหนดให้มีการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 3 รายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทรางวัลและเงินรางวัล

             1) ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก หรือ กลุ่มงาน

                มี 3 รางวัล ประกอบด้วย

                ก) รางวัลดีเยี่ยม       จำนวน 1 รางวัล  พร้อมโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท

                ข) รางวัลดีมาก จำนวน 1 รางวัล  พร้อมโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท

                ค) รางวัลดี      จำนวน 1 รางวัล  พร้อมโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท

             2) ประเภทระดับบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล

                มี 5 รางวัล ประกอบด้วย

                ก) รางวัลดีเยี่ยม       จำนวน 1 รางวัล  พร้อมโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท

                ข) รางวัลดีมาก จำนวน 1 รางวัล  พร้อมโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท

                ค) รางวัลดี      จำนวน 3 รางวัล  พร้อมโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 6,000 บาท

2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

             1) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

             2) ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก หรือกลุ่มงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ชิ้นงาน

             ๓) ประเภทระดับบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ชิ้นงาน

3. หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล

             เกณฑ์การพิจารณาโดยยึดหลักการเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ที่ยังไม่เคยนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยในอนาคตสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาต่อยอดนำไปใช้งานระดับองค์กรต่อไปได้ หรือเป็นผลงานนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการจริง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา
โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามบทบาท หน้าที่ภารกิจ และพัฒนาการให้บริการ เพื่อเชื่อมโยงและลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน เพิ่มความโปร่งใส ลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และตรวจสอบได้ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

             1) ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก หรือ กลุ่มงาน

             2) ประเภทระดับบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล

การตัดสินรางวัลมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนน้ำหนักร้อยละ ดังตารางนี้

เกณฑ์การพิจารณา น้ำหนักร้อยละ
1. ด้านการเปลี่ยนแปลง/ความคิดสร้างสรรค์
1.1 เป็นการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ เป็นต้น
1.2 เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกลุ่มผู้รับบริการใหม่จากทั้งหน่วยงานภายในสังกัดและหน่วยงานภายนอก
1.3 มีนวัตกรรมทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือวิธีการบริหารแนวใหม่ด้านอื่นๆ (Non-IT) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ
40
2. ด้านประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่ได้รับ
2.1 เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน เช่นลดเวลา ลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร เป็นตัน
๒.๒ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
๒.๓ มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
40
๓. ด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
๓.๑ มีการนำไปใช้ปฏิบัติจริงในขั้นตอนการดำเนินงานปกติ (กลุ่มผลงานที่ดำเนินการแล้ว)
๓.๒ แนวโน้มผลสำเร็จของแนวคิดสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้จริง (กลุ่มแนวคิด) ๓.๓ มีการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานอื่น
20
รวม 100

๔. การส่งผลงานเข้าประกวด

             ๔.๑ ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก หรือ กลุ่มงาน

                  ๔.๑.๑ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอผลงาน ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก หรือ กลุ่มงาน ได้ที่ https://palad.mof.go.th และ http://smartoffice.vayupak.net

                  ๔.๑.๒ ลงนามรับรองผลงานโดยผู้อำนวยการสำนัก หรือ ผู้อำนวยการกลุ่ม

                  ๔.1.๓ ส่งเอกสารฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ พร้อมวงเล็บข้อความมุมชอง “คนคลังคิด Season 3” ถึงสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

                  ๔.๑.๔ Upload แบบฟอร์มเสนอผลงานในรูปแบบ e-file (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB อย่างละ ๑ ไฟล์ ลงในเว็บไซต์ MOF Innovation HUB (URL:…)

                  ๔.๑.๕ หากมีผลงานในการนำเสนอ ในรูปแบบ PowerPoint Presentation และ/หรือ Link ของ VDO Presentation บน www.youtube.com ให้แนบไฟล์ PowerPoint Presentation ขนาดไม่เกิน 20 MB หรือส่ง Link VDO ดังกล่าว ลงในเว็บไซต์ MOF Innovation HUB (URL:…) ด้วย

             ๔.๒ ประเภทระดับบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล

                  ๔.๒.๑ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอผลงาน ประเภทระดับบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ได้ที่ https://palad.mof.go.th และ http://smartoffice.vayupak.net

                  ๔.๒.๒ ลงนามรับรองผลงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีตำแหน่งเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ

                  ๔.๒.๓ ส่งเอกสารฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ พร้อมวงเล็บข้อความมุมซอง “คนคลังคิด Season 3” ถึงสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

                  ๔.2.๔ Upload แบบฟอร์มเสนอผลงานในรูปแบบ e-file (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB อย่างละ ๑ ไฟล์ ลงในเว็บไซต์ MOF Innovation HUB (URL:…)

                  ๔.2.๕ หากมีผลงานในการนำเสนอ ในรูปแบบ PowerPoint Presentation และ/หรือ Link ของ VDO Presentation บน www.youtube.com ให้แนบไฟล์ PowerPoint Presentation ขนาดไม่เกิน 20 MB หรือส่ง Link VDO ดังกล่าว ลงในเว็บไซต์ MOF Innovation HUB (URL:…) ด้วย

๕. การประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบกลั่นกรอง และลำดับการนำเสนอผลงาน

             คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลจะประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบกลั่นกรอง พร้อมลำดับในการเข้ารับการนำเสนอผลงาน วันเวลา และสถานที่ ให้ทราบที่ www.mof.go.th และ http://vayupak.net

๖. การนำเสนอผลงาน

             ให้จัดทำสาระสำคัญของผลงานในรูปแบบ PowerPoint Presentation จำนวนไม่เกิน ๑๐ หน้าและ/หรือ VDO Presentation โดยย่อ พร้อม upload file video ขึ้นบน www.youtube.com ให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในข่วงการนำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงานสามารถใช้การสาธิต การแสดงนิทรรศการร่วมประกอบการนำเสนอได้ ภายในระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐ นาที พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการตัดสินเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ นาที

๗. กำหนดระยะเวลาการส่งผลงาน

             กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด สิ้นสุดภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖3

             ๑. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

             ๒. กระทรวงการคลังมีสิทธิ์นำผลงานที่เสนอขอรับรางวัลทั้งหมดไปเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไปได้

             ๓. ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล จะได้รับการบันทึกทะเบียนประวัติไว้ใน ก.พ.7เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

             ๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 3 จะตัดสิทธิ์ผลงานหากพบว่าผลงานได้ถูกคัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลง

ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

(นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร

ประธานกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 3