การนำเสนอผลงานคนคลังคิด Season 4

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 4 ได้กำหนดจัดให้มีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง โดยมีผู้นำเสนอผลงานทั้งสิ้น 15 ผลงาน ตามลำดับ ดังนี้

1. การพัฒนาระบบแจ้งนัดหมายเพื่อนำเสนอ กระทรวงการคลัง << คลิก

2. แจ้งเตือนคนคลัง (MOF-Notify) << คลิก

3. โครงการพัฒนาระบบ Universal OPS MIS เพื่อการวางแผน ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง << คลิก

4. Knowledge and Experience Sharing << คลิก

5. การประยุกต์ใช้โปรแกรมการผลิตสื่อและการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการจัดทำองค์ความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง << คลิก

6. E-Manual การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง << คลิก

7. Intelligence Digital Workforce System : ระบบบริหารอัตรากำลังอัจฉริยะ << คลิก

8. การพัฒนาการใช้ประโยชน์ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (OPS PLAN) << คลิก

9. Kanban Board – กันบันบอร์ด กระบวนงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คคค. << คลิก

10. ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) << คลิก

11. Culture of innovation << คลิก

12. KM REVISE << คลิก

13. Application การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ e – complaint << คลิก

14. ทำงานอย่างดิจิทัล << คลิก

15. ใจกลางความรู้สึกดี ๆ << คลิก

ภาพกิจกรรม

ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย