การนำเสนอผลงานคนคลังคิด Season 4

คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 4 ได้พิจารณาคัดเลือกขั้นกลั่นกรองผลงานเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้านำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ตามลำดับ

ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 4
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกขั้นกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 4

สำหรับผู้นำเสนอผลงานที่ต้องการแก้ไขไฟล์นำเสนอผลงาน
ให้จัดส่งไฟล์ที่ E-mail : mofinnovation2@gmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

** ขอเชิญผู้นำเสนอผลงานทุกผลงาน ลงทะเบียนพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น.
พร้อมเข้าร่วมรับฟังข้อกำหนดการนำเสนอผลงาน ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 **

โดยผู้นำเสนอผลงานสามารถใช้การสาธิต การแสดง ร่วมประกอบการนำเสนอ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที
และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนหน้างานเพื่อเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอได้ตลอดระยะเวลาการนำเสนอ

———————————————————————————————————————————-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 0 2126 5800 ต่อ 2677