การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 4 ครั้งที่ 1/2566

นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 4 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการคนคลังคิด Season 4 เข้าสู่รอบการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ