กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF)

กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (MOF GO Digital) ได้ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570 เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความพร้อมต่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0

คลิกที่ภาพเพื่อดูเล่มแผนออนไลน์

ส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0 2126 5800 ต่อ 2647 และ 2677 E-Mail : mofinnovation2@gmail.com