ส่งผลงานคนคลังคิด Season 4

คนคลังคิด Season 4

  • Drop files here or
    *แนะนำควรตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ
  • โปรดระบุเป็น URL จาก youtube เท่านั้น
  • Drop files here or
    เพื่อใช้สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (**สามารถส่งภายหลังได้ที่ mofinnovation2@gmail.com)
  • ขอขอบคุณที่ส่งผลงาน

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. 2677

—————————————————————————————————————————————————————-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง