การนำเสนอผลงานโครงการเพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 8

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดการนำเสนอผลงานโครงการเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 รวมทั้งสิ้นทั้งหมด 6 วัน ดังนี้

การนำเสนอครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

การนำเสนอครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

การนำเสนอครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

การนำเสนอครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

การนำเสนอครั้งที่ 5 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

การนำเสนอครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564