การพิจารณากลั่นกรองผลงาน โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลประเภทหน่วยงานระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า และ ประเภทคณะบุคคลเพื่อเตรียมเข้าสู่การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ในคราวถัดไป จึงพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองผลงานในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โซนบอร์ดรูม ชั้น 7 อาคารเพกาซัส True Digital Park ถนนสุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับเลือกเข้าสู่การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าของผลงานเพื่อเตรียมการนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินฯในครั้งต่อไป

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประเภทคณะบุคคล