ปิดรับสมัครการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้ง 8

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประสานงานได้ที่นายพิฆเนตร ทองเที่ยง เบอร์ติดต่อ 0903164358