การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัล เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

กระทรวงการคลัง โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตัดสินฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานฯ การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 1 /2564 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานระหว่างสองคณะกรรมการ ในเวลาต่อมา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาผลงานประเภทสำนัก กอง หรือเทียบเท่าและประเภทคณะบุคคล

ภาพบรรยายกาศการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตัดสินฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานฯ การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

ภาพบรรยายกาศการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

สถานที่จัดการประชุม : ณ ห้อง Workshop 1-2 ชั้น 7 อาคารเพกาซัส True Digital Park ถนนสุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร