กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาสัญจรโครงการประกวดเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาสัญจร
โครงการประกวดเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8

กระทรวงการคลัง โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาสัญจร โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจส่งผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง และได้จัดทำระบบออนไลน์สำหรับผู้ไม่สามารถเข้าร่วมรับคำปรึกษา ณ กระทรวงการคลังได้