C 1: แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 คณะบุคคล ประเภทแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

  • รายละเอียดผลงาน (แนบไฟล์) :

  • Drop files here or
  • Drop files here or
  • Drop files here or
  • ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของผู้เสนอผลงานจริง