B 2: แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 หน่วยงานระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า ประเภทผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม

  • รายละเอียดผลงาน (แนบไฟล์) :

  • Drop files here or
  • Drop files here or
  • Drop files here or
  • ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของหน่วยงานระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า และได้นำผลงานดังกล่าวมาปฏิบัติแล้วจริง