A 3: แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 หน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่า ประเภทผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม

  • รายละเอียดผลงาน (แนบไฟล์) :

  • Drop files here or
  • Drop files here or
  • Drop files here or
  • ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่า และได้นำผลงานดังกล่าวมาปฏิบัติแล้วจริง