วันนำเสนอผลงานโครงการคนคลังคิด Season 3

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 3 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง