การนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทหน่วยงานระดับกอง ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่

      กระทรวงการคลังจัดการนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ประเภทหน่วยงานระดับกอง หรือส่วนราชการที่เทียบเท่ากอง สาขาผลงานนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567